top of page
Declarație de credință

01/

Credem că există un singur DUMNEZEU viu și adevărat, care există veșnic în trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, egali în putere și glorie; că acest Dumnezeu trinitar a creat totul, susține totul și guvernează toate lucrurile.

Geneza 1:1 | Deuteronom 6:4 | Matei 28:19 | Ioan 10:30 | Evrei 9:14

02/

Credem că Scripturile Vechiului și Noului Testament sunt Cuvântul lui Dumnezeu, inspirate în întregime, fără erori în manuscrisele originale, și că acestea guvernează credința și umblarea creștină. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia pe care funcționează această biserică și este baza pentru care este guvernată această biserică. Noi credem că Cuvântul lui Dumnezeu înlocuiește orice lege pământească care este contrară Sfintelor Scripturi.

Isaia 28:13 | Neemia 8:8 | Ioan 17:17 | 2 Timotei 3:16-17 | Evrei 4:12 | 1 Petru 1:23-25 | 2 Petru 1:21

03/

Credem în persoana lui Dumnezeu Tatăl, un Duh personal și infinit, perfect în sfințenie, înțelepciune, putere și iubire; credem că El se implică plin de milă în lucrurile oamenilor, că ascultă și răspunde la rugăciune și că îi salvează de păcat și de moarte pe toți cei care vin la El prin Isus Hristos.

Deuteronom 33:27 | Psalmii 90:2 | Psalmii 102:27 | Ioan 4:24 | 1 Timotei 1:17 | Tit 1:3

04/

Credem în persoana lui Isus Hristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, conceput de Duhul Sfânt. Credem în nașterea Sa din fecioară, în viața Sa fără păcat, în minunile și învățăturile Sale, în moartea Sa ispășitoare substitutivă, în învierea trupească, în înălțarea la cer, în mijlocirea Sa perpetuă pentru poporul Său și în întoarcerea personală și vizibilă pe pământ.

Isaia 7:14 | Mica 5:2 | Matei 1:23 | Marcu 16:19 | Luca 1:34-35 | Ioan 1:1-2 | Ioan 8:58 | Ioan 11:25 | 1 Corinteni 15:3-4 | Evrei 1:8 | 1 Ioan 1:2 | Apocalipsa 1:8

05/

Credem în persoana Duhului Sfânt, care a venit de la Tatăl și de la Fiul pentru a convinge lumea de păcat, de neprihănire și de judecată și pentru a-i regenera, a-i sfinți și a-i împuternici pentru slujire pe toți cei care cred în Hristos.

Faptele Apostolilor 1:8 | 2 Corinteni 3:18 | Ioan 16:8-11 | Romani 15:13,16 | Evrei 9:14

06/

Credem că Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios în Isus Hristos și că El este un ajutor, un învățător și un ghid permanent.

Ioan 14:16-17 | 16:8-11

07/

Credem în slujirea actuală a Duhului Sfânt și în exercitarea tuturor darurilor biblice ale Duhului.

1 Corinteni 14

08/

Credem că toți oamenii sunt păcătoși prin natura lor și, prin urmare, se află sub condamnare; că Dumnezeu îi regenerează, pe baza credinței, prin Duhul Sfânt, pe cei care se pocăiesc de păcatele lor și îl mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn.

Faptele Apostolilor 8:15-17 | Tit 3:5

09/

Credem în Biserica universală, trupul spiritual viu, al cărui cap este Hristos, iar membrii sunt toți cei născuți din nou.

1 Corinteni 12:12-13 | Efeseni 4:15-16

10/

Noi credem că Domnul Isus Hristos a încredințat bisericii două acte sacramentale: (a) botezul prin imersiune completă în apă; (b) Cina Domnului.

Matei 28:19 | Faptele Apostolilor 2:38 | 1 Corinteni 11:23-26

11/

Credem, de asemenea, în punerea mâinilor pentru botezul Duhului Sfânt și pentru ordinarea pastorilor, a bătrânilor și a diaconilor și pentru primirea darurilor Duhului Sfânt.

Fapte 6:6, 8:17 | 1 Timotei 4:14

12/

Credem în cea de-a doua venire a lui Isus Hristos, care este revenirea Sa personală și vizibilă pe pământ și stabilirea Împărăției Sale milenare, în învierea trupului, în judecata de apoi, în binecuvântarea veșnică a celor drepți și în suferința nesfârșită a celor răi.

Matei 16:27 | Faptele Apostolilor 1:11 | Apocalipsa 19:11-16, 20:11-15

13/

Credem în ceea ce se numește „crezul apostolilor”, care cuprinde adevărurile fundamentale ale credinței creștine.

14/

Credem într-un rai și un iad și că toți cei care își pun credința, speranța și încrederea în Isus Hristos vor petrece veșnicia în rai cu Domnul, în timp ce aceia care resping darul gratuit al mântuirii lui Isus vor petrece veșnicia separați de Domnul în iad.

Matei 5:3, 25:31-34 | Evrei 12:23 | 1 Petru 1:4 | Psalmul 9:17 | Matei 5:22, 18:9 | Luca 12:5

15/

Noi credem în Răpirea Bisericii înainte de Necazul cel mare, când toți credincioșii Îl vor întâlni pe Domnul în aer și vor fi luați din această lume înainte de Necazul care va veni pe pământ.

Matei 24:29-31 | Luca 21:36 | Romani 1:18, 5:9 | 1 Tesaloniceni 5:9 | 2 Petru 2:7-9 | Apocalipsa 5:7-10, 7:13-14

bottom of page